Privacyverklaring


 
 
  Home
  Contact
 
  Voorwaarden
  Informatie

2018 chh webdesign©

Marieke Korndewal, tolk Nederlandse Gebarentaal, vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden. In deze Privacyverklaring wil zij u laten weten hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.

Marieke Korndewal houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, dus ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarom gaat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dit houdt in dat zij in ieder geval:

-          uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor zij deze heeft gekregen. De doelen en de soorten persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;

-          alleen die persoonsgegevens van u verwerkt die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt.

-          vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;

-          op de hoogte is van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en dat zij u hierop wil wijzen en deze rechten respecteert.

Als Tolk Gebarentaal is Marieke verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u deze Privacyverklaring heeft doorgelezen en u er nog vragen over heeft, kunt u contact met haar opnemen via de contactgegevens onder aan deze verklaring. 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Persoonsgegevens van klanten worden door Marieke Korndewal verwerkt met de volgende doelen:

-          Administratieve doelen;

(het administreren van de tolkopdracht en de persoonsgegevens van de klant zodat de boekhouding klopt,  er aan de wettelijke eisen wordt voldaan en er gefactureerd kan worden)

-          Communicatie over de opdracht;

(mailen of sms-en voordat een opdracht begint om af te spreken waar wij elkaar zullen treffen en of er voorbereidende informatie is)

-          Het uitvoeren van  een opdracht;

(het tolken in een situatie op het werk of op school of in het dagelijks leven)

-          Facturatie.

(na afloop van de opdracht een factuur indienen bij het UWV en/of Tolkcontact)

Zij verwerkt deze persoonsgegevens omdat er:

-          een overeengekomen tolkopdracht is.

(en voor het doel van facturatie een BSN-nummer nodig is)


 

 

Voor de doelen die hierboven zijn genoemd,  vraagt Marieke Korndewal  de volgende persoonsgegevens:

-          Voorletters;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geboortedatum;

-          BSN-nummer;

-          Inkoopnummer UWV (bij opdrachten die onder werkuren vallen).

 

Uw persoonsgegevens worden door Marieke Korndewal opgeslagen omdat zij de gegevens moet verwerken voor de eerder genoemde doelen. Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van:

-          de looptijd van de opdracht(en) en de daarop volgende 7 boekjaren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Marieke Korndewal geeft, kan zij aan “derde partijen” (andere mensen en organisaties) geven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doelen.

Zij gebruikt een derde partij voor:

-          het verzorgen van een deel van de financiële administratie;

(een boekhoudkantoor doet haar belastingaangiften)

-          het verzorgen van bemiddeling tussen klant en tolk;

(soms krijgt zij via Tolknet, Tolkcontact of GGMD  een tolkopdracht)

-          het verzorgen van de uitbetaling aan de tolk.

(de facturen voor het tolken moet zij indienen bij het UWV (werkuren en onderwijsuren) en bij Tolkcontact (leefuren))

Zij geeft nooit persoonsgegevens door aan andere mensen of organisaties (partijen) waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt zij in de verwerkersovereenkomst afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal zij de gegevens die zij van u heeft gekregen niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij haar opvraagt. In een dergelijk geval dient zij medewerking te verlenen en is zij ook verplicht deze gegevens af te geven. Zij kan ook persoonsgegevens delen met anderen als u haar schriftelijke toestemming daarvoor geeft.

Binnen de EU

Zij verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Marieke Korndewal  verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als zij daarvoor schriftelijke toestemming heeft gekregen van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Marieke Korndewal, Tolk Nederlandse Gebarentaal, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij deze gegevens heeft gekregen en zolang als wettelijk verplicht is voor bedrijven.

Beveiliging

Zij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft zij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Marieke Korndewal  is gehouden aan geheimhouding van uw persoonsgegevens;

-          Zij gebruikt een gebruikersnaam en wachtwoord op haar computer waarop zij de persoonsgegevens verwerkt en een pincode op haar mobiele telefoon;

-          Zij maakt uw persoonsgegevens onherkenbaar als daar aanleiding toe is;

-          Zij maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          Zij test en evalueert regelmatig haar maatregelen;

-          Zij is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die zij van u ontvangen heeft. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door haar of één van haar verwerkers. Ook heeft u het recht om de gegevens die u haar heeft gegeven door haar te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Zij kan u vragen om u te legitimeren voordat zij het gevraagde ook echt kan doen.

Mag zij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt zij u hierover direct contact met haar op te nemen. Komt zij er samen met u niet uit dan vindt zij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van haar Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met haar op.

Contactgegevens

Marieke Korndewal
Tolk Nederlandse Gebarentaal
Tamboerijnstraat 37
3822DG Amersfoort

Marieke@tolkster.nl